درباره پیمان مولوی

پیشینه تحصیلی :

  • دکتری مدیریت اجرایی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد حسابداری و مالی از دانشگاه اسکس انگلستان