درباره زهرا ناصری :

پیشینه تحصیلی :

 • دکتری مدیریت اطلاعات از دانشگاه تهران
 • کارشناس ارشد علوم اطلاعات از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناس علوم اطلاعات از دانشگاه پیام نور مشهد

تجربه های شغلی آکادمیک :

 • مشاور تدوین طرح استانداردهای بازاریابی کتابخانه های عمومی
 • مشاور تدوین طرح بازاریابی محتوایی بنیاد دانشمند
 • مدیر پژوهشی و مرکز اطلاع رسانی آموزش عالی توس مشهد
 • مدرس “وبسنجی” دانشکده مدیریت ، گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “بازاریابی اطلاعات” دانشکده مدیریت ، گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “سواد اطلاعاتی” دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس “صنعت چاپ و نشر” دانشکده مدیریت گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
 • مدرس “سازماندهی دانش” دانشکده مدیریت گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “جامعه شناسی” دانشکده مدیریت ، گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “دوره های آموزش بازاریابی محتوا” ، موسسه آموزشی مشاوران روشنگر فردای ایرانیان ، تهران
 • مدرس “روش تحقیق برای دانشجویان مهندسی” ، موسسه آموزش عالی توس مشهد

کتابهای تالیفی :

 • بازاریابی محتوایی : مفاهیم ، اصول و مدل ها
 • دستنامه بازاریابی محتوایی : نقشه راه برای کسب و کارها
 • خلاصه مباحث آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

سخنرانی های علمی : 

 • بازاریابی محتوایی : راهبردی نو برای رویت پذیری کتابخانه ها
 • بازاریابی محتوایی : مفاهیم و مدلها
 • راهبرد محتوا
 • قابلیت بکارگیری نشانه گذاری اجتماعی در مراکز دیجیتالی ایران
 • علم اطلاعات و تجارت محتوا محور
 • کتابخانه های عمومی به عنوان عاملان توسعه اقتصاد محلی
 • نقش کتاب های داستان در کاهش مشکلات کودکان

کارگاه های آموزشی برگزار شده :

 • نقشه راه بازاریابی محتوایی برای کتابخانه ها بر پایه مدل PDM2
 • برگزاری دورهای آموزشی بازاریابی محتوایی و فنون جذب مخاطب
 • کارگاه آموزشی مهارت های توسعه سواد اطلاعاتی
 • کارگاه آموزشی مهارت رزومه نویسی

 

کتاب سرکار خانم دکتر زهرا ناصری

Start planning your study early enough so you have enough time to compile all of your facts and data into an essay that affordable-papers.net will interest you along with the reader.