درباره زهرا ناصری :

پیشینه تحصیلی :

 • دکتری مدیریت اطلاعات از دانشگاه تهران
 • کارشناس ارشد علوم اطلاعات از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناس علوم اطلاعات از دانشگاه پیام نور مشهد

تجربه های شغلی آکادمیک :

 • مشاور تدوین طرح استانداردهای بازاریابی کتابخانه های عمومی
 • مشاور تدوین طرح بازاریابی محتوایی بنیاد دانشمند
 • مدیر پژوهشی و مرکز اطلاع رسانی آموزش عالی توس مشهد
 • مدرس “وبسنجی” دانشکده مدیریت ، گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “بازاریابی اطلاعات” دانشکده مدیریت ، گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “سواد اطلاعاتی” دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس “صنعت چاپ و نشر” دانشکده مدیریت گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
 • مدرس “سازماندهی دانش” دانشکده مدیریت گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “جامعه شناسی” دانشکده مدیریت ، گروه علوم اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدرس “دوره های آموزش بازاریابی محتوا” ، موسسه آموزشی مشاوران روشنگر فردای ایرانیان ، تهران
 • مدرس “روش تحقیق برای دانشجویان مهندسی” ، موسسه آموزش عالی توس مشهد

کتابهای تالیفی :

 • بازاریابی محتوایی : مفاهیم ، اصول و مدل ها
 • دستنامه بازاریابی محتوایی : نقشه راه برای کسب و کارها
 • خلاصه مباحث آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

سخنرانی های علمی : 

 • بازاریابی محتوایی : راهبردی نو برای رویت پذیری کتابخانه ها
 • بازاریابی محتوایی : مفاهیم و مدلها
 • راهبرد محتوا
 • قابلیت بکارگیری نشانه گذاری اجتماعی در مراکز دیجیتالی ایران
 • علم اطلاعات و تجارت محتوا محور
 • کتابخانه های عمومی به عنوان عاملان توسعه اقتصاد محلی
 • نقش کتاب های داستان در کاهش مشکلات کودکان

کارگاه های آموزشی برگزار شده :

 • نقشه راه بازاریابی محتوایی برای کتابخانه ها بر پایه مدل PDM2
 • برگزاری دورهای آموزشی بازاریابی محتوایی و فنون جذب مخاطب
 • کارگاه آموزشی مهارت های توسعه سواد اطلاعاتی
 • کارگاه آموزشی مهارت رزومه نویسی

 

کتاب سرکار خانم دکتر زهرا ناصری